Trung Quốc cam kết mở cửa thị trường và bảo vệ sở hữu trí tuệ