Thị trường Trung Quốc: “Miền đất hứa” hay “Vùng đất dữ”?