Lượng cao su xuất sang Trung Quốc và Mỹ tháng 10 tăng mạnh