Lượng Cao Su Xuất Sang Trung Quốc Và Mỹ Tháng 10 Tăng Mạnh