Sử dụng hệ thống bắt việt vị bán tự động tại World Cup 2022