Trung Quốc là thị trường tiềm năng, nhưng không còn ‘dễ tính’