Chính sách đầu tư năng lượng sạch của Trung Quốc tạo ra nhiều cơ hội