Trung Quốc có thể trở thành thánh địa du lịch vào năm 2030