Cấm khách du lịch, vũ khí tối thượng của Trung Quốc