Trung Quốc phóng mặt trăng nhân tạo vào vũ trụ sáng gấp 8 lần “chị Hằng”