Công cụ làm việc cá nhân


Điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lét-xtê

MOFA-21/5/2012

Nhân dịp Ngài Ta-u Ma-tan Ru-ắc (Taur Matan Ruak) được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lét-xtê, ngày 20/5/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng.


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs